Sveiki atvykę

Čia vaikai laimingi

„Niekada savęs negailėk kitiems …“

Kun. Kastytis Ramanauskas

AKTUALI INFORMACIJA

PRAŠYMAS TĖVELIAMS

    1. Vaikus į darželį atvesti iki 9.00. Neatvedus būtinai iš anksto (paprastai iki 9.00) pranešti grupės mokytojoms  į grupių mobiliuosius telefonus arba bendru tel. 845 465947.
    2. Nevesti į grupę sergančių ar negaluojančių vaikų. Jei vaikas turi kokių nusiskundimų dėl sveikatos, maisto ar kt., būtinai informuokite mokytojas.
    3. Į darželį vaikai atvedami švarūs, tvarkingais, patogiais rūbeliais, tinkamu apavu.
    4. Neleisti ateiti į grupę vieniems vaikams, o juos būtinai palydėti ir palikti mokytojoms ar mokytojų padėjėjoms.
    5. Pasiimti iš darželio vaikus tik suaugusiems ir įpareigotiems asmenims. Apie juos grupės darbuotojai turėtų būti informuoti iš anksto. Draudžiama vaikus pasiimti nepilnamečiams.
    6. Iškilus problemoms, neaiškumams dėl vaikų ugdymo ir priežiūros, kreiptis į mokytojas ar darželio vadovą .

  DARŽELYJE REKOMENDUOJAME VAIKAMS TURĖTI  

    • Šukas.
    • Pižamas, kurias keičiame kas 10 dienų. Pižamas vaikams stengtis naudoti pagal sezoną : šiltu laiku-trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
    • Apavą, skirtą mūvėti grupėje, kietais padeliais. Labai svarbu patogus, natūralus apavas, kuris turi įtakos pilnapadystės formavimuisi, taisyklingai laikysenai. Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti.
    • Vienkartines nosinaites.
    •  Esant šaltesniam ar drėgnam orui, reikalingos papildomos poros pirštinių ir kojinaičių pakeisti . Žiemos sezonu darželyje stengtis nenešioti pirštuotų pirštinių, nes greit nušąla pirštukai. 
    • Kepuraites, skareles, reikalingas šiltu, saulėtu oru.
    • Drabužėlių pamainas, ypač jaunesniems vaikams.
    • Trumpą sportinę aprangą (sportinius marškinėlius ir trumpas tamsias kelnaites). Sportinę aprangą laikyti medvilniniuose maišeliuose su užrašytais vaikų vardais.
    • Sportinius batelius.

Vizija, misija, vertybės

Mes labai daug kalbame apie vertybes, apie tai, koks žmogus turi būti, kokį mes jį norime matyti. Svarbu nepamiršti, kad vertybinis stuburas formuojasi ikimokykliniame amžiuje. Jeigu norime, kad vaikai ne tik įvardytų vertybes, bet ir iš tiesų jomis vadovautųsi priimdami sprendimus, turime sąmoningai ir kryptingai dirbti jau pirmaisiais vaiko gyvenimo metais.

Vizija

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis – efektyvi ir demokratiška institucija, orientuota į bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, kurianti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką.

Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius, sudaryti jiems lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas.

Vertybės

Pagarba, tolerancija, dėmesys, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui;

Kokybiškas  ikimokyklinis ugdymas.

Katalikiškumo ir dvasingumo skiepijimas;

Lyderystė visais lygmenimis;

Bendravimas ir bendradarbiavimas;

Ugdytinių, mokytojų ir tėvų bendrystė.

Įstaigos istorija, atributika

Panevėžio kunigo Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis įsteigtas Marijonų vienuolyno žemėje 1961 01 31 metais. 1992 metais šis darželis reorganizuotas į katalikišką darželį.1996 06 26 įsakymu Nr. 237 Panevėžio vyskupijos Vyskupas Juozas Preikšas suteikė įstaigai katalikiškojo vaikų darželio statusą. Savo veikloje darželis remiasi krikščioniškosios pedagogikos principais. Suteikia ugdymo galimybes vaikams iš šeimų, pripažįstančių katalikų tikybą, arba šeimų, kurios neprieštarauja įstaigos krypčiai. Darželis yra visuminio ugdymo erdvė, kurioje vaikas patiria, tyrinėja, mokosi, stiprėja, draugauja ir auga kartu su visais bendruomenės nariais: mokytojais, vaikais ir tėvais.
Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme. Keliame profesinę kompetenciją: mokomės veiklos metu ir iš veiklos. Humanizuotas pedagoginis procesas, kuris grindžiamas ugdytinio, šeimos, pedagogo sąveika, kur kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali vertybė.

Vėliava
Emblema
Įstaigos giesmė

O Marija, Lietuvos globėja,
Mylėki mūsų įstaigos vaikus,
Meiliai užjauski, širdingai glauski
Po tavo kojom puolančius mažus.

Tikėjimo medis šaknis jau leidžia:
Rankas jie maldai sudeda kasdien,
„Sveika Marija” tavęs jie šaukias,
Tu jų paguoda ir viltis.

Marija švenčiausia, Marija skaisčiausia,
Išgirski maldą klūpančių vaikų.
Gelbėk jų sielas nuo melo, blogio,
Suteik stiprybės jų geriems darbams.

Žodžiai Dalios Pakėnienės

Globėjas

A.A kun.Kastytis Ramanauskas MIC 1992–1996 m. buvo lopšelio-darželio dvasinis globėjas.
Po jo mirties lopšelis-darželis pavadintas jo vardu.